Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘Software Engineering’ Category

คะแนนเต็ม 60 คะแนน เก็บ 30 คะแนน

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

กลางภาค

เต็ม 30

1

4911502369

นางสาวกชนิภา สานิการณ์

48

24

2

4911502385

นางสาวกาญจนา ผิวสลับ

39

19.5

3

4911502401

นางสาวคณิสรา ใจคำ

39

19.5

4

4911502435

นางสาวจารุวรรณ บุญชู

39

19.5

5

4911502450

นายจิรเดช นากศรีงาม

37

18.5

6

4911502609

นายไตรเทพ ไทยแก้ว

42

21

7

4911502625

นายทัตพงศ์ สายศิลป์

28

14

8

4911502716

นายธเนศ การพิธี

26

13

9

4911502740

นางสาวนรีลักษณ์ สีหะนัด

44

22

10

4911502765

นายบัณฑิต เก้าเอี้ยน

37

18.5

11

4911502831

นายปิติพงษ์ ผลาผล

40

20

12

4911502856

นางสาวผณินทร พูลสุขโข

36

18

13

4911502989

นายรณชัย นุ้ยพันธ์

36

18

14

4911503300

นายอนุชา ปันสกุล

35

17.5

15

4911503359

นางสาวอรดา โสภา

43

21.5

16

4911508499

นายกิติพงษ์ มีแก้ว

29

14.5

17

4911508572

นายจักราทิศ ธุมาพันธ์

33

16.5

18

4911508580

นางสาวจุฑามาศ งามเลิศ

30

15

19

4911508697

นายธนากร มาแสง

40

20

20

4911508762

นายบุญชัย คงมา

36

18

21

4911508770

นายปฐมพงษ์ พุทธพงษ์

43

21.5

22

4911508820

นายปิยะเทพ ศรีเลขา

40

20

23

4911508861

นางสาวพจนารถ ทองโรย

46

23

24

4911508879

นายพันธุ์ศิลา ศิลาพันธุ์

34

17

25

4911508887

นายพีรพัฒน์ นาหัวนิล

30

15

26

4911508903

นางสาวไพจิต เทียนทอง

45

22.5

27

4911508945

นายภานุพงศ์ เศรษฐอนันตกุล

30

15

28

4911508978

นายวชิรชัย กฤติยาภิชาตกุล

47

23.5

29

4911508986

นางสาววชิราภรณ์ อินทร์นาค

43

21.5

30

4911508994

นายวรพงษ์ ทองบรรจบ

39

19.5

31

4911509034

นางสาววารุณี เย็นเพชร

43

21.5

32

4911509042

นางสาววิภาวี ตั้งเส้ง

46

23

33

4911509059

นายวิศรุต ชุมนาค

44

22

34

4911509067

นายวิสาศิลป์ อุยวรรณัง

44

22

35

4911509091

นายสราวุธ เนียมรัตน์

47

23.5

36

4911509109

นายสหรัฐ พิทักษ์กวานสกุล

48

24

37

4911509125

นางสาวสาวิตรี ศรีทรัพย์

46

23

38

4911509208

นางสาวอัจฉรา หลิ่มรักษา

43

21.5

39

4911511899

นายรุสลัม เซะบากอ

42

21

40

4911512038

นายศุภฤกษ์ บุรีรัตน์

32

16

41

4911513176

นางสาวเดือนเพ็ญ ลาภประเสริฐ

44

22

42

4911513648

นางสาวกรณิการ์ คำยันต์

45 – 10

17.5

43

4911513671

นายกิตติศักดิ์ เส้นทอง

 –

 

44

4911513689

นายจักรกฤษณ์ แจ่มกมล

39

19.5

45

4911513697

นายจักรภัทร แจ่มกมล

ปรับตก

0

46

4911513820

นายนันทิพัฒน์ แซ่เล่า

39

19.5

47

4911513853

นายพงษ์พันธ์ วิริยะกุลก่อเกิด

40

20

48

4911513895

นางสาวพรพรรณ คงเปี่ยม

44

22

49

4911513911

นายพรสถิตย์ มั่นศรี

39

19.5

50

4911513929

นายพิพัตน์พงศ์ สมทรัพย์

41

20.5

51

4911513994

นางสาวลฐิตา ม่วงสีตอง

49

24.5

52

4911514000

นางสาววิจิตรา แสงงาม

49

24.5

53

4911514067

นางสาวสุภัตรา ศักดาศิลป์

43

21.5

54

4911514109

นายอนุพันธ์ ดำรงศานต์

 –

 

55

4911514117

นางสาวอัญชลี ไชยศิริ

43

21.5

56

4911514620

นายชัยรัตน์ ปามาคำ

39

19.5

Advertisements

Read Full Post »

คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยเรียนรู้กระบวนการพัฒนาและ วัฏจักรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การนำหลักการเชิงวัตถุมาใช้กับรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์  รวมทั้งครอบคลุมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

Read Full Post »