Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘IT for PR & Payroll’ Category

วิชา 4122612 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน กลุ่มที่ 104 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

คะแนนกลางภาค

1

4811500995

นายธัญพงศ์ แก้วชูเสน

23

2

4811501013

นายนพดล ดีวัน

23.5

3

4811501152

นายวันชัย ฉัตรทอง

12

4

4811513002

นายกฤษฎา โพธิ์ลอย

22

5

4811513010

นายฐาปนะ วงษ์จันทร์ดี

21.5

6

4811513026

นายปฐมพงศ์ สุภาพ

19.5

7

4811513066

นายโอภาส ภู่ประภาดิลก

8

4811513074

นางสาวบุศรา เบญจศรีสุวรรณ

15

9

4811513080

นางสาววรารัตน์ อันสนธิ์

14

10

4811513089

นายกฤษณะ สมุห์แจ้ง

8.5

11

4811513109

นายณัฐพงษ์ ทรัพย์ไพบูลย์

8

12

4811513123

นายธนารักณ์ บุญธรรม

15.5

13

4811513133

นายบุรินทร์ กิติสังขธนิต

20

14

4811513147

นายพีรวิชญ์ แก้วเมือง

20

15

4811513165

นายวสันต์ นิ่มเรือง

16

4811513184

นายสาธิต ประสิทธิสา

12.5

17

4811513206

นางสาวกนกทิพย์ ภัทรจินดาพงศ์

19

18

4811513220

นางสาวณัฎฐนิชชา วงศ์กาฬสินธุ์

24

19

4811513249

นางสาวสุทธิรัตน์ กองแก้ว

22.5

20

4811513251

นางสาวแสงเดือน ชารัตน์

24.5

21

4811513261

นางสาวอารียา กล่ำมาศ

19.5

22

4811513266

นายเอกนรินทร์ ลัคนาชาติพันธ์

11.5

23

4811513285

นายจินดาวัฒน์ อยู่สุขอาบ

20

24

4811513298

นายชาครีย์ ดีนิยม

5.5

25

4811513370

นายวศิวะ อุทรักษ์

22.5

26

4811513372

นายวสันต์ วังราช

27.5

27

4811513399

นายอนันทพล สุสุตเลิศปัญญา

23

28

4811513416

นายเอกพล สุริะรัตนพรหม

25

29

4811513418

นายเอกพันธ์ เกตุศรีเนียม

23

30

4811513419

นายโอฬาร จันทร์เกษม

8

31

4811513427

นางสาวกิตติยา สังข์กฤษ

20

32

4811513432

นางสาวพรนัชชา เทพทอง

26.5

33

4811513444

นางสาวณัฐธิราพร บุญมานาง

20

34

4811513445

นางสาวณัฐิยา บุญหนา

19.5

35

4811513446

นางสาวดวงมณี ช่างศรี

24

36

4811513453

นางสาวนันทน์ธนา หนูเล็ก

20

37

4811513472

นางสาวรุ่งตะวัน วอแพง

22

38

4811513481

นางสาวสิริพร ซ้อนบุญ

23.5

39

4811513483

นางสาวสุพาณี เจ็ดกฤษ

27

40

4811513484

นางสาวสุภัตรา นิมมิตตานนท์

24

41

4811513491

นางสาวอรวรรณ รสหอม

20.5

42

4811513495

นายชวลิต ตรีบุพชาติสกุล

20

Advertisements

Read Full Post »

วิชา 4122612 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน  กลุ่มที่ 103 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

คะแนนกลางภาค

1

4811501078

นายปรีชา ทองบ่อ

15

2

4811501281

นางสาวสุนารี ธานีรัตน์

21.5

3

4811513008

นายเฉลิมเกียรติ นุตจรัส

19

4

4811513016

นายธฤต วัชรเสนีย์

22.5

5

4811513035

นายเพชราวุธ ละเอียดอ่อน

25.5

6

4811513056

นายสุนันท์ จันทะวงศ์

15.5

7

4811513073

นางสาวนุจเรศ แก่นจันทร์

24.5

8

4811513087

นางสาวอัญชลี ศิริรัตน์

21

9

4811513091

นายกุลบุตร ตันตระกูล

24

10

4811513092

นายเกรียงไกร ไชยคีนี

28.5

11

4811513093

นายจตุรงค์ บุรินทร์กุล

24.5

12

4811513111

นายณัฐพล แก่นเสน

14

13

4811513116

นายต่อลาภ อ่วมศรี

21

14

4811513136

นายปรัชญา ลาแพงดี

27

15

4811513138

นายปวร เกสรทอง

25

16

4811513146

นายพีรพัฒน์ ตอเงิน

23.5

17

4811513151

นายภาคภูมิ ศิริวานิชกุล

20

18

4811513189

นายอโณทัย อารีราษฎร์

21.5

19

4811513218

นางสาวจิราพร จันหยู

15

20

4811513221

นางสาวณัฏยา สุขสวัสดิ์

23 

21

4811513252

นางสาวอัญญดา แหวนวงษ์

23

22

4811513259

นางสาวอริสา พานคำ

23

4811513312

นายธงชัย มีดี

15.5

24

4811513318

นายธีรยุทธ มาขุนทด

20

25

4811513324

นายนพดล โพธิ์กัน

28.5

26

4811513337

นายปรีชา เจริญผล

7.5

27

4811513340

นายปิยะวัฒน์ ทิพวัฒน์

17

28

4811513349

นายไพบูลย์ เพชรนวลน้อย

16.5

29

4811513356

นายภาณุพันธ์ จึงรักษา

18.5

30

4811513382

นายสมบัติ บัวสำรี

20.5

31

4811513404

นายอรรค นวลศรี

20

32

4811513423

นางสาวกรรณิกา พรกลาง

26

33

4811513441

นางสาวชมพู ศรีวิเศษ

25

34

4811513450

นางสาวนรินทิพย์ เรืองกระโทก

26

35

4811513468

นางสาวมนัสนันท์ โถวรุ่งเรือง

21.5

36

4811513469

นางสาวยุพิน โขงอ้อม

21.5

37

4811513477

นางสาวสร้อยหทัย สระบัวทอง

23

Read Full Post »

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านทะเบียนบุคคล และการจ่ายเงินเดือน การจัดข้อมูลและการวางระบบข้อมูลด้านนี้ ออกแบบรายงานต่างๆ การเขียนโปรแกรมรับข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูล การค้นหาข้อมูลและการออกแบบรายงานผลทางด้านนี้

Read Full Post »