Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

ให้เขียนรายงาน อธิบาย พร้อมวาดรูปประกอบ ยกตัวอย่างด้วย โดยตัวอย่างต้องไม่ซ้ำกับใน powerpoint ที่สอน หัวข้อต่อไปนี้ ส่งภายในวันที่ 16 กันยายน 2551
–  การเรียงลำดับข้อมูลแบบแทรก (Insertion Sort)

–  การเรียงลำดับข้อมูลแบบเลือก (Selection Sort)

– การเรียงลำดับข้อมูลแบบฟอง (Bubble Sort)

– การเรียงลำดับแบบเร็ว (Quick Sort)

– การเรียงลำดับแบบผสม (Merge Sort)

Advertisements

วิชาโครงสร้างข้อมูล
ใครที่ได้คะแนนกลางภาคน้อยกว่า 9.00 จาก 30 คะแนน  ให้เขียนรายงาน อธิบาย พร้อมวาดรูปประกอบ ยกตัวอย่างด้วย โดยตัวอย่างต้องไม่ซ้ำกับใน powerpoint ที่สอน หัวข้อต่อไปนี้ ส่งภายในวันที่ 16 กันยายน 2551
– โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ 
      – preorder
      – Inorder
      – postorder
      – การสร้างต้นไม้จากสมการ
      – binary search tree
      – AVL tree
– โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ
      – Adjacency Matrix
      – Depth-first Traversal 
      – Breath-first Traversal
      – Minimum Spanning Tree
      – Shortest Path

คะแนนเต็ม 60 คะแนน เก็บ 30 คะแนน

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

กลางภาค

เต็ม 30

1

4911502369

นางสาวกชนิภา สานิการณ์

48

24

2

4911502385

นางสาวกาญจนา ผิวสลับ

39

19.5

3

4911502401

นางสาวคณิสรา ใจคำ

39

19.5

4

4911502435

นางสาวจารุวรรณ บุญชู

39

19.5

5

4911502450

นายจิรเดช นากศรีงาม

37

18.5

6

4911502609

นายไตรเทพ ไทยแก้ว

42

21

7

4911502625

นายทัตพงศ์ สายศิลป์

28

14

8

4911502716

นายธเนศ การพิธี

26

13

9

4911502740

นางสาวนรีลักษณ์ สีหะนัด

44

22

10

4911502765

นายบัณฑิต เก้าเอี้ยน

37

18.5

11

4911502831

นายปิติพงษ์ ผลาผล

40

20

12

4911502856

นางสาวผณินทร พูลสุขโข

36

18

13

4911502989

นายรณชัย นุ้ยพันธ์

36

18

14

4911503300

นายอนุชา ปันสกุล

35

17.5

15

4911503359

นางสาวอรดา โสภา

43

21.5

16

4911508499

นายกิติพงษ์ มีแก้ว

29

14.5

17

4911508572

นายจักราทิศ ธุมาพันธ์

33

16.5

18

4911508580

นางสาวจุฑามาศ งามเลิศ

30

15

19

4911508697

นายธนากร มาแสง

40

20

20

4911508762

นายบุญชัย คงมา

36

18

21

4911508770

นายปฐมพงษ์ พุทธพงษ์

43

21.5

22

4911508820

นายปิยะเทพ ศรีเลขา

40

20

23

4911508861

นางสาวพจนารถ ทองโรย

46

23

24

4911508879

นายพันธุ์ศิลา ศิลาพันธุ์

34

17

25

4911508887

นายพีรพัฒน์ นาหัวนิล

30

15

26

4911508903

นางสาวไพจิต เทียนทอง

45

22.5

27

4911508945

นายภานุพงศ์ เศรษฐอนันตกุล

30

15

28

4911508978

นายวชิรชัย กฤติยาภิชาตกุล

47

23.5

29

4911508986

นางสาววชิราภรณ์ อินทร์นาค

43

21.5

30

4911508994

นายวรพงษ์ ทองบรรจบ

39

19.5

31

4911509034

นางสาววารุณี เย็นเพชร

43

21.5

32

4911509042

นางสาววิภาวี ตั้งเส้ง

46

23

33

4911509059

นายวิศรุต ชุมนาค

44

22

34

4911509067

นายวิสาศิลป์ อุยวรรณัง

44

22

35

4911509091

นายสราวุธ เนียมรัตน์

47

23.5

36

4911509109

นายสหรัฐ พิทักษ์กวานสกุล

48

24

37

4911509125

นางสาวสาวิตรี ศรีทรัพย์

46

23

38

4911509208

นางสาวอัจฉรา หลิ่มรักษา

43

21.5

39

4911511899

นายรุสลัม เซะบากอ

42

21

40

4911512038

นายศุภฤกษ์ บุรีรัตน์

32

16

41

4911513176

นางสาวเดือนเพ็ญ ลาภประเสริฐ

44

22

42

4911513648

นางสาวกรณิการ์ คำยันต์

45 – 10

17.5

43

4911513671

นายกิตติศักดิ์ เส้นทอง

 –

 

44

4911513689

นายจักรกฤษณ์ แจ่มกมล

39

19.5

45

4911513697

นายจักรภัทร แจ่มกมล

ปรับตก

0

46

4911513820

นายนันทิพัฒน์ แซ่เล่า

39

19.5

47

4911513853

นายพงษ์พันธ์ วิริยะกุลก่อเกิด

40

20

48

4911513895

นางสาวพรพรรณ คงเปี่ยม

44

22

49

4911513911

นายพรสถิตย์ มั่นศรี

39

19.5

50

4911513929

นายพิพัตน์พงศ์ สมทรัพย์

41

20.5

51

4911513994

นางสาวลฐิตา ม่วงสีตอง

49

24.5

52

4911514000

นางสาววิจิตรา แสงงาม

49

24.5

53

4911514067

นางสาวสุภัตรา ศักดาศิลป์

43

21.5

54

4911514109

นายอนุพันธ์ ดำรงศานต์

 –

 

55

4911514117

นางสาวอัญชลี ไชยศิริ

43

21.5

56

4911514620

นายชัยรัตน์ ปามาคำ

39

19.5

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

กลางภาค

เต็ม 90

เต็ม 30

1

47123633

นางสาวพิมพ์ลภัฐ ปาระมี

 

 

2

4911409243

นายธนายุทธ ปัญจะเสาร์

34

11.33

3

4911418863

นางสาวจารุภา เจริญเสียง

20

6.67

4

4911419788

นายฤทธิพล จันทรสวัสดิ์

32

10.67

5

4911419812

นายวรวิทย์ มาขน

32

10.67

6

4911419838

นางสาววรัญญา บำรุงสุข

30

10.00

7

4911419861

นายวัชรพงษ์ รอดเจริญสุข

29

9.67

8

4911419945

นายวีรเทพ ไม้จันทร์

34

11.33

9

4911420315

นางสาวอุมาพร ประทุมรัตน์

34

11.33

10

4911428003

นางสาวอัญชลี กลิ่นษร

33

11.00

11

5011404315

นายทนงศักดิ์ แสงเพ็ชร

12

4.00

12

5011410015

นายไกรรวี บุญไทย

 –

 

13

5011410106

นายชัยรัตน์ ศรีพรม

21

7.00

14

5011410163

นายไชยวัฒน์ วัฒนพันธ์

25

8.33

15

5011410387

นายนพพร เทียนสวัสดิ์

22

7.33

16

5011410585

นายภราดร แก้วนาเคียน

0

 

17

5011410593

นายภาณุมาศ ตุลาทอง

0

 

18

5011410767

นายศุภกิจ จันทร์ดี

 –

 

19

5011411104

นางสาวกังสดาล ดวงสุดา

27

9.00

20

5011411328

นางสาวชนกพร หมาดบู

17

5.67

21

5011411849

นางสาวภัททิยา สมาธิ

14

4.67

22

5011412151

นางสาวสิริรัตน์ เจียมบุศย์

27

9.00

23

5011429452

นายธีรวีร์ ภู่วัฒนานุสรณ์

31

10.33

24

5011429619

นายรัฐวิศว์ โฆษะโก

 –

 

25

5011429627

นายวรเทพ ตันตยานนท์

 –

 

26

5011429643

นายศรัณย์ ช่างนิ่มนวล

0

 

27

5011429668

นายสกล บุญชัย

52

17.33

28

5011429726

นายอนุกูล เปรมทอง

3

1.00

29

5011429916

นางสาวทิพย์ทิวา สุวรรณเพชร

32

10.67

30

5011430021

นางสาวเพ็ญนภา ดรุณศรี

52

17.33

31

5011430062

นางสาวมะลิวัลย์ วิริวัติ

13

4.33

32

5011430096

นางสาววรรณิษา กันหา

43

14.33

33

5011430187

นางสาวสราลี ฐิติสุรพงศธร

27

9.00

34

5011430278

นางสาวอันนิสา แสงขันธ์

27

9.00

35

5011431292

นายนวพล ทองเติม

26

8.67

36

5011431342

นายพิชชากร อุชชิน

10

3.33

37

5011431383

นายสุทธิศันติ์ อัศวโกสีย

33

11.00

38

5011431391

นายสุพจน์ จตุวิเทศ

29

9.67

39

5011511135

นางสาวมยุรี กาขาว

90

30.00

40

5011511184

นางสาวอัจฉรา ผคังคิว

 –

 

วิชา 4122612 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน กลุ่มที่ 104 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

คะแนนกลางภาค

1

4811500995

นายธัญพงศ์ แก้วชูเสน

23

2

4811501013

นายนพดล ดีวัน

23.5

3

4811501152

นายวันชัย ฉัตรทอง

12

4

4811513002

นายกฤษฎา โพธิ์ลอย

22

5

4811513010

นายฐาปนะ วงษ์จันทร์ดี

21.5

6

4811513026

นายปฐมพงศ์ สุภาพ

19.5

7

4811513066

นายโอภาส ภู่ประภาดิลก

8

4811513074

นางสาวบุศรา เบญจศรีสุวรรณ

15

9

4811513080

นางสาววรารัตน์ อันสนธิ์

14

10

4811513089

นายกฤษณะ สมุห์แจ้ง

8.5

11

4811513109

นายณัฐพงษ์ ทรัพย์ไพบูลย์

8

12

4811513123

นายธนารักณ์ บุญธรรม

15.5

13

4811513133

นายบุรินทร์ กิติสังขธนิต

20

14

4811513147

นายพีรวิชญ์ แก้วเมือง

20

15

4811513165

นายวสันต์ นิ่มเรือง

16

4811513184

นายสาธิต ประสิทธิสา

12.5

17

4811513206

นางสาวกนกทิพย์ ภัทรจินดาพงศ์

19

18

4811513220

นางสาวณัฎฐนิชชา วงศ์กาฬสินธุ์

24

19

4811513249

นางสาวสุทธิรัตน์ กองแก้ว

22.5

20

4811513251

นางสาวแสงเดือน ชารัตน์

24.5

21

4811513261

นางสาวอารียา กล่ำมาศ

19.5

22

4811513266

นายเอกนรินทร์ ลัคนาชาติพันธ์

11.5

23

4811513285

นายจินดาวัฒน์ อยู่สุขอาบ

20

24

4811513298

นายชาครีย์ ดีนิยม

5.5

25

4811513370

นายวศิวะ อุทรักษ์

22.5

26

4811513372

นายวสันต์ วังราช

27.5

27

4811513399

นายอนันทพล สุสุตเลิศปัญญา

23

28

4811513416

นายเอกพล สุริะรัตนพรหม

25

29

4811513418

นายเอกพันธ์ เกตุศรีเนียม

23

30

4811513419

นายโอฬาร จันทร์เกษม

8

31

4811513427

นางสาวกิตติยา สังข์กฤษ

20

32

4811513432

นางสาวพรนัชชา เทพทอง

26.5

33

4811513444

นางสาวณัฐธิราพร บุญมานาง

20

34

4811513445

นางสาวณัฐิยา บุญหนา

19.5

35

4811513446

นางสาวดวงมณี ช่างศรี

24

36

4811513453

นางสาวนันทน์ธนา หนูเล็ก

20

37

4811513472

นางสาวรุ่งตะวัน วอแพง

22

38

4811513481

นางสาวสิริพร ซ้อนบุญ

23.5

39

4811513483

นางสาวสุพาณี เจ็ดกฤษ

27

40

4811513484

นางสาวสุภัตรา นิมมิตตานนท์

24

41

4811513491

นางสาวอรวรรณ รสหอม

20.5

42

4811513495

นายชวลิต ตรีบุพชาติสกุล

20

วิชา 4122612 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน  กลุ่มที่ 103 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

คะแนนกลางภาค

1

4811501078

นายปรีชา ทองบ่อ

15

2

4811501281

นางสาวสุนารี ธานีรัตน์

21.5

3

4811513008

นายเฉลิมเกียรติ นุตจรัส

19

4

4811513016

นายธฤต วัชรเสนีย์

22.5

5

4811513035

นายเพชราวุธ ละเอียดอ่อน

25.5

6

4811513056

นายสุนันท์ จันทะวงศ์

15.5

7

4811513073

นางสาวนุจเรศ แก่นจันทร์

24.5

8

4811513087

นางสาวอัญชลี ศิริรัตน์

21

9

4811513091

นายกุลบุตร ตันตระกูล

24

10

4811513092

นายเกรียงไกร ไชยคีนี

28.5

11

4811513093

นายจตุรงค์ บุรินทร์กุล

24.5

12

4811513111

นายณัฐพล แก่นเสน

14

13

4811513116

นายต่อลาภ อ่วมศรี

21

14

4811513136

นายปรัชญา ลาแพงดี

27

15

4811513138

นายปวร เกสรทอง

25

16

4811513146

นายพีรพัฒน์ ตอเงิน

23.5

17

4811513151

นายภาคภูมิ ศิริวานิชกุล

20

18

4811513189

นายอโณทัย อารีราษฎร์

21.5

19

4811513218

นางสาวจิราพร จันหยู

15

20

4811513221

นางสาวณัฏยา สุขสวัสดิ์

23 

21

4811513252

นางสาวอัญญดา แหวนวงษ์

23

22

4811513259

นางสาวอริสา พานคำ

23

4811513312

นายธงชัย มีดี

15.5

24

4811513318

นายธีรยุทธ มาขุนทด

20

25

4811513324

นายนพดล โพธิ์กัน

28.5

26

4811513337

นายปรีชา เจริญผล

7.5

27

4811513340

นายปิยะวัฒน์ ทิพวัฒน์

17

28

4811513349

นายไพบูลย์ เพชรนวลน้อย

16.5

29

4811513356

นายภาณุพันธ์ จึงรักษา

18.5

30

4811513382

นายสมบัติ บัวสำรี

20.5

31

4811513404

นายอรรค นวลศรี

20

32

4811513423

นางสาวกรรณิกา พรกลาง

26

33

4811513441

นางสาวชมพู ศรีวิเศษ

25

34

4811513450

นางสาวนรินทิพย์ เรืองกระโทก

26

35

4811513468

นางสาวมนัสนันท์ โถวรุ่งเรือง

21.5

36

4811513469

นางสาวยุพิน โขงอ้อม

21.5

37

4811513477

นางสาวสร้อยหทัย สระบัวทอง

23

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงสอบกลางภาค จึงงดเรียนค่ะ รายละเอียดด้งนี้

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน  วันที่ 29 กรกฎาคม 2551

วิชาโครงสร้างข้อมูล  วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 

วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วันที่  1 สิงหาคม 2551

เจอกันวันสอบกลางภาคนะคะ ข้อสอบเป็นข้อเขียนค่ะ ให้นักศึกษาทบทวนที่เรียนมาทั้งหมด  ขอให้โชคดีในการสอบค่ะ